Aug. 14, 2020

KAMALA HARRIS IS THE DEVIL! (THE MORROW REPORT)

KAMALA HARRIS IS THE DEVIL! (THE MORROW REPORT)

Democrats promote Kamala Harris to he their token negro to push there agendas.


Democrats promote Kamala Harris to he their token negro to push there agendas.